आन्दोलित शिक्षकलाई सर्वसाधारणको प्रश्न-आफ्ना छोराछोरी निजी स्कूलमा किन पढाएको ?