कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मुख्यमन्त्रीको आग्रह