कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा बागमती सरकारको ५० करोड