छाडा पशु पन्छिलाई खानेकुरा वाड्दै छन् हेटौडाका युवा