३ जनालाइ कोरोना भएको ढिलोगरि स्वाथ्य मन्त्रालयद्धारा पुष्टी