बाग्मती प्रदेशका स्वाथ्यकर्मीलाइ जोखिम भत्ता र वीमाको व्यवस्था गरिने