भारतमा २१ सय नेपाली र नेपालमा १२ सय भारतीय सीमा नाकामा