कम तौलको चामल वेच्न्ने मणि खाधान्न लाइ २ लाख ५० हजार जरिवाना