पहुँचवालालाई मनलाग्दी पास, कोरोनाको जोखिममा राजधानी