सरकारको २ वर्ष उत्साहपुर्वक उपलव्धी :-राष्ट्रपति भन्डारी