यस्ता छन् विशेषता बागतमी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा